Loading, please wait ...
MESSAGE

Kupóny zakoupené v e-shopu je možné použít na tramvajových a autobusových linkách č. 1 až 111 Dopravního podniku města Olomouce a.s.

a v příměstských autobusech Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).

DPMO, a.s. zajišťuje prodej občanských a zlevněných jízdních dokladů pro zónu 71 nebo občanských maximálně 3-zónových se zónou 71.

Na integrovaných tratích ČD lze namísto platební karty využít se stejnými přihlašovacími údaji mobilní aplikaci MobilOK.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále JEN „OP“)

společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 803, se sídlem Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, IČ 47676639, DIČ CZ47676639 (dále jen „DPMO“ nebo „prodávající“) pro prodej jízdních dokladů (dále jen „JD“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách eshop.dpmo.cz (dále jen „webové stránky“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi DPMO a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu DPMO (dále jen „smlouva“).
 2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě a mají přednost před ustanoveními OP.
 4. Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 5. Znění OP může DPMO měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 6. DPMO je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 7. Zákazník - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s DPMO nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel zákazník, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 8. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel zákazníkem (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Čl. 2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání JD.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání JD je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání JD jsou ze strany DPMO po ověření na prodejním místě považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formátu názvu elektronické adresy zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že DPMO nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. DPMO může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně OP).
 5. V rámci uživatelského účtu si zákazník musí zaregistrovat a přiřadit bezkontaktní platební kartu (dále jen „BPK“), ke které bude přiřazen JD.

 

Čl. 3. Časové jízdní kupony

 1. Zákazník zakupuje na e-shopu umístěném na webových stránkách JD opravňující držitele BPK k přepravě vybranými spoji DPMO a dalších dopravců Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“) dle výběru zákazníka, a to po dobu a v tarifních zónách IDSOK dle výběru zákazníka.
 2. JD lze koupit podle tarifu IDSOK na dobu od jednoho týdne až po dobu jednoho roku dle výběru zákazníka.
 3. Zákazník musí v objednávce označit počátek časové platnosti a zónovou platnost JD.
 4. V rámci smluvních ujednání mezi DPMO, Koordinátorem IDSOK a dalšími dopravci zapojenými do IDSOK je DPMO oprávněn k prodeji JD platných pro tarifní zónu 71, pro zónu 71+1 navazující zónu nebo zónu 71+2 navazující zóny IDSOK.
 5. JD se po zaplacení ceny bezhotovostně pomocí BPK přiřadí k BPK, kterou ve svém uživatelském účtu zákazník zaregistruje. Z tohoto důvodu je potřeba, aby zákazník před samotným nákupem JD registroval ve svém uživatelském účtu BPK, ke které má být JD přiřazen.
 6. Všechny JD (s výjimkou přenosné měsíční jízdenky pro organizace) jsou nepřenosné na jinou osobu a opravňují držitele BPK, ke které je JD přiřazen, k přepravě jeho osoby ve vybraných spojích IDSOK vybraných dopravců, a to v těch, které si zákazník zvolí při nákupu volbou zón.
 7. Zákazník je při přepravě povinen dbát pokynů dopravce zajišťujícího daný spoj a dodržovat tarif a smluvní přepravní podmínky, se kterými je povinen se seznámit. Zákazník je rovněž povinen prokázat se při přepravě na výzvu pověřené osoby dopravce nebo při nástupu u linek s nástupem předními dveřmi platným JD.
 8. K prokázání držení JD je třeba, aby měl při nástupu do vozidla držitel u sebe BPK, ke které je JD přiřazen, a na výzvu pověřené osoby dopravce přiložit BPK ke čtečce.
 9. Pokud nárokuje zákazník uplatnit jakoukoliv slevu na JD, je třeba, aby na prodejním místě předložil, ještě před jeho koupí, veškeré podklady opravňující ho k poskytnutí jím vybrané slevy.
  Prodejními místy DPMO jsou prodejny jízdenek na ul. Legionářská 1, Olomouc a ve vestibulu hlavního nádraží ČD, Jeremenkova 23, Olomouc, zveřejněné na stránkách https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/prodejny/.

Čl. 4. Smlouva

 1. Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro zákazníka dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty; cena; způsob platby; způsob dodání; údaje o právech z vadného plnění. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 2. Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále jen „objednávka“) přes webové stránky prostřednictvím e-shopu.
 3. Veškeré objednávky jsou závazné.
 4. Při každé objednávce musí zákazník vybrat BPK, ke které chce přiřadit JD, tarif, období a zóny, pro které chce JD zakoupit.
 5. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a možnostmi odstoupení od smlouvy.
 6. Objednávka obsahuje informace o objednávaném JD, ceně a způsobu úhrady.
 7. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.
 8. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.
 9. Po obdržení objednávky je zákazníkovi potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
 10. Smlouva mezi DPMO a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci objednávky), zaslané elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.
 12. V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní cena zákazníkem vybraného JD, platí vždy cena uvedená v objednávce.
 13. Zákazník je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, a to s účinky do budoucna, přičemž v případě odstoupení od smlouvy ode dne počátku platnosti JD je povinen uhradit odstupné ve výši 10 % ceny JD, který smlouvou, od které odstupuje, zakoupil.
 14. Po odstoupení od smlouvy se provede vypořádání, a to následujícím způsobem:
  1. pokud zákazník odstoupí od smlouvy před počátkem platnosti JD, bude mu vrácena plná cena JD, kterou uhradil,
  2. pokud zákazník odstoupí od smlouvy ode dne počátku platnosti JD s měsíční nebo delší platností, bude mu vrácena poměrná část ceny kuponu za nevyužité dny platnosti JD, ponížená o odstupné dle článku 4.13 OP.
 15. Odstoupení od smlouvy dle článku 4.13 a násl. OP je zákazník povinen provést prostřednictvím webové stránky a zadat u odstoupení od smlouvy své číslo bankovního účtu, kam mu bude převedena částka dle článku 4.14 a) OP, nebo 4.14 b) OP.

Čl. 5. Cena, dodací podmínky a platební podmínky

 1. Ceny JD jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty.
 2. V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 3. Platba ceny zákazníkem vybraných JD může být provedena platební kartou, i rozdílné od registrované BPK.
 4. Objednaný JD se k vybrané registrované BPK přiřadí po uhrazení ceny JD. Za uhrazení ceny JD je považováno připsání částky odpovídající ceně JD na účet prodávajícího.

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plněn

 1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:    

            a) DPMO odpovídá za to, že kupon bude zákazníkovi k BPK přiřazen v ujednaném množství, bude platný po ujednanou dobu a bude platný v ujednaných zónách, tedy bude platný pro zákazníkem vybrané spoje.

            b) Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má JD při jeho přiřazení k BPK, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobí DPMO porušením svých povinností.

 2. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej DPMO písemně ujistil, že je JD bez vad nebo vadu lstivě zastřel.
 3. Zákazník se přesvědčí o vlastnostech a množství JD bez zbytečného odkladu od jejich přiřazení k BPK.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového JD bez vady, nebo právo na odstoupení od smlouvy.
 5.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového JD bez vady.
 6. Nebude-li odstraněna vada, tedy nedodá-li nový JD bez vady včas nebo nový JD odmítne  zákazníkovi dodat, může zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu DPMO změnit.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u DPMO vyplněním reklamačního formuláře na  webových stránkách nebo písemně na adresu Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc.
 8. Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy DPMO obdržel od zákazníka reklamaci.

Čl. 7. Reklamační řád

 1. Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc.
 2. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který zákazník zašle na adresu dpmo@dpmo.cz nebo vyplněním reklamačního formuláře na webových stránkách. Informaci o vyřízení reklamace zákazníka zašle DPMO na elektronickou adresu zákazníka.
 3. Zákazník je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.
 4. V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 5. DPMO neodpovídá za nedoručení emailové zprávy, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 6. Příjem reklamace DPMO potvrdí písemně formou e-mailu.
 7. Zákazník je v reklamaci povinen popsat závady na JD a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.
 8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů.
 9. DPMO rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se DPMO se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že DPMO neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.
 11. DPMO je oprávněn si vyžádat doplnění potřebných podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 13. Zákazník je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním JD. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s tímto Reklamačním řádem.

Čl. 8. Ostatní ujednání

 1. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách DPMO v den uzavření smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a DPMO archivována za účelem jejího splnění.
 2. Momentem uzavření smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den akceptace objednávky, včetně ceny objednaného JD, uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného smlouvou mezi DPMO a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 4. Zákazník není oprávněn bez souhlasu DPMO postoupit svou pohledávku vůči DPMO vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
 5. Veškeré informace publikované v internetovém obchodě eshop.dpmo.cz jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu DPMO.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.